กต.ตร.

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรหนองปรือ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุรสีห์  สงเจริญ ประธานฯ
2 นายสุมิตร  จันทร์ยอแสง รองประธานฯ
3 นางวรวรรณ  รักษ์สุวรรณ กรรมการฯ
4 นางสาวนันทิยา สงเจริญ กรรมการฯ
5 ดาบตำรวจไพรัตน์ คำพา กรรมการฯ
6 นางขณิตฐา มะลิทอง กรรมการฯ
7 นายนิทัศน์ ขำสอาด กรรมการฯ
8 นายคมสัน ตันประทุมวงศ์ กรรมการฯ
9 นางนุชฟ้า จงจิตร กรรมการฯ
10 นายฮ้อ นุชประดิษฐ์ กรรมการฯ
11 นายจวน ปักษากนก กรรมการฯ
12 นางกำมะหยี่ สุวรรณพุฒ กรรมการฯ
13 นายพลณัฎฐ์ คติเจริญ กรรมการฯ
14 นายพงศธร จิตรดำรงขันติ กรรมการฯ
15 พันตำรวจตรี จิรวัฒน์ บุรีงาม เลขานุการ
16 ดาบตำรวจ ธนิต เนตรนิยม ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1
17 สิบตำรวจโท ดนุ วิหาร ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 2